Försäljningsvillkor Södermanlands Auktionsverk

(Dessa villkor gäller fr.o.m. 11 Februari 2016)

 

1      Uppdragets omfattning 

Södermanlands Auktionsverk åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”säljarens”) räkning på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.

Hänvisning nedan till ”SödermanlandsAuktionsverk” skall innebära hänvisning till Södermanlands Auktionsverk för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning.

Södermanlands Auktionsverk har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.

 

2      Inlämning/mottagning av föremål 

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Södermanlands Auktionsverk för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. Södermanlands Auktionsverk åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset.

Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Södermanlands Auktionsverk förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag.

 

3      Försäljningsavgifter

Södermanlands Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 12 % (15 % ink. moms) samt en fotoavgift om 80 kr (100 kr ink. moms).

 

4      Förvaring och försäkring

Inlämnade föremål är från mottagandet av Södermanlands Auktionsverk försäkrat. Eventuell skada på föremålet ersätts ej med högre belopp än lägsta utropspris. Södermanlands Autionsverk  ansvarar för inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5      Osäljbart auktionsgods

Södermanlands Auktionsverk förbehåller sig rätten att utan uppdragsgivarens medgivande bortsortera och bortforsla sådant auktionsgods som av Södermanlands Auktionsverk bedöms osäljbart eller av obetydligt värde. Dessa varor skänks till välgörenhetsorganisationer.

 

6      Bevakningsuppdrag 

Med bevakning avses att Södermanlands Auktionsverk för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris (bevakningspris). Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt eller via e-postmeddelande. Föremål utan bevakning har ett startbud på 300 kr.

 

 

7      sålda föremål  

Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Södermanlands Auktionsverk rätt att publicera föremålet nätauktion igen. Södermanlands Auktionsverk har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink. moms) per kalenderdag.

 

För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset Södermanlands Auktionsverk rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

 

8      Redovisning/utbetalning 

Redovisning och betalning sker inom 30 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.

 

9      Ansvar för fel 

Om Södermanlands Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Södermanlands Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

 

10   Force Majeure 

Södermanlands Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Södermanlands Auktionsverk inte kunnat råda över eller förutse.

 

11   Tvist 

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

 

12   Personuppgiftsbehandling 

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Södermanlands Auktionsverk inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Södermanlands Auktionsverk samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag.

Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

 

 

 

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)